Semalt: Spamyň ösen görnüşleri we olardan nädip dynmaly

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Lisa Mitçel spamyň ösen görnüşiniň gelendigini we birnäçe günüň içinde Google Analitikleriňizi zaýalap biljekdigini ýatladýar. Web sahypaňyz köp traffik alsa alada etmeli. Alýan saparlaryňyzyň ugrukdyryjy spamdan däl-de, kanuny çeşmelerden bolandygyna göz ýetiriň. Bir topar spambot her gün internete girýär we olaryň girişleri button-for-website.com, darodar.com we free-share-buttons.com ýaly web sahypalaryndan gelýär.

Spamerler näme üçin ugrukdyryjy spam ulanýarlar?

Spam etmegiň usullarynyň köpdügini aýdyp bileris, ýöne ugrukdyryjy traffikden kim peýdalanýar diýen sorag. Kelläňize täsir edip biljek başga bir sorag, spamçylaryň näme üçin ugrukdyryjy spam ulanýandygydyr. Bu soraglara iň ýönekeý we aňsat jogap, ugrukdyryjy spam web ussatlary üçin mahabat hyzmatydyr. Spamerler, salgy çeşmelerini görersiňiz we önümlerini we hyzmatlaryny satyn almak üçin web sahypalaryna girip görersiňiz diýip umyt edýärler.

Ikinji sebäp, spamçylaryň ugrukdyryjy spama ýüz tutmagy we web sahypalaryna baglanyşyk gurmagydyr. Sebäbi käbir saýtlar ep-esli mukdarda baglanyşyk döretmek üçin analitiklerini internete çap edýär. Bu URL-lere girseňiz, sahypasyna gaýdyp baglanyşyk awtomatiki dörediler. Spamçylaryň şeýle samsyk usullardan köp pul gazanýandygy äşgärdir. Mahabatdan başlap, şäriklik programmalaryna we girdejileri yzyna alýanlara çenli köp gazanýarlar we ulanyjylary aldamak üçin birnäçe spam ulgamyny döredýärler.

“Spambot” Google Analytics ugrukdyryjy maglumatlaryňyza nädip girýär?

Spambotlaryň Google Analytics ugrukdyryjy maglumatlaryna girmeginiň iki esasy usuly bar. Birinjisi, köp sanly web sahypasyny nyşana almak. “Google Analytics” köp sanly hasapdan peýdalanýar we spambotlar serwerlerindäki sahypa görnüşlerini öçürmek üçin kodlaryňyzy skriptlerine tötänleýin ýükleýär. Bu ýerde size hiç haçan web sahypaňyza girmeýändiklerini we ýalan täsirler döredip sizi aldadýandyklaryny aýdaýyn. Olara diňe Google Analytics hasap belgileri gerek, olar üçin köp girdeji gazanyp biler.

Ikinjiden, Google-da web sahypalaryny gözlemek we indekslemek üçin botlar we örümçiler bar. Spambotlar web sahypalaryňyza girýärler, sahypa görnüşlerini döredýärler we dynç alyş derejesi elmydama ortaça ýokary. Olaryň maglumatlary Google Analytics hasabyňyza girýär. Iki ýagdaýda-da botlar we skriptler HTTP sözbaşylaryny ýasamagy maksat edinýär we salgylanmalaryň islendik birine ugrukdyrylar. Web sahypalaryny bir ýa-da beýleki görnüşde tanatmak isleýärler we Google Analytics bu maglumatlary bahalandyranda, baglanyşyklary awtomatiki usulda ýerleşdirilýär.

Ralollama spamyny duruzmagyň usullary

Bu ýerde ugrukdyryjy spamy saklamagyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdyk.

Usul №1: Host adynyň süzgüji

Käbir ugrukdyryjy spam web sahypaňyza gelip, belli at atlaryny görkezmez. Şeýlelik bilen, host adynyň süzgüçini döretmek we şol spamerleri bloklamak aňsat. Baş sahypa ady web sahypaňyz bolmaly we “Shopify” we “PayPal” ýaly kod bolmaly.

Usul №2: Çeşme süzgüji

Spamerleriň göni sahypaňyza girip, domenleriňizi öz ady hökmünde ulanýandygyny gören bolmaly. Şeýlelik bilen, mümkin boldugyça gysga wagtda ýok etmek üçin çeşme süzgüçlerini döretmeli. Şeýle süzgüç döredilende, süzgüç üçin nyşanlaryň sanynyň 255 bolandygyny ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz.

mass gmail